Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
Kiemelt partnereink: ETI Orex Travel

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen Adatvédelmi – Adatkezelési Nyilatkozat, Szabályzat célja, hogy a Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. cím:1131 Budapest, Kucsma u 41-43; Cégjegyzékszám: 01-06-788896 képviseli: Kerti Norbert ügyvezető (továbbiakban: Adatkezelő) www.time2travel.hu oldalon elérhető honlapján keresztül végzett tevékenysége során tudomására jutott személyes adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az Érintetteket.

 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet
 • 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről,
 • 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről.

 

 1. Meghatározások

A Szabályzat alapján:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adatnak minősülnek: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.  Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. alapelvei az adatfeldolgozás/adatkezelés kapcsán:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Jelen Szabályzat szempontjából az adatkezelés célja: utazás közvetítés tevékenység ellátása során az utasok azonosítása, tájékoztatás küldése új akciókról az azonosított érintettek hozzájárulása, kérése alapján.

Az Adatkezelő az Érintettek következő adatait kezeli:

 • Utazási szerződés megkötése/foglalás esetén:
 • Árajánlatkérés, Érdeklődés esetén honlapon, személyesen, telefonon, e-mailban:

Név, Születési dátum, Lakcím, E-mail cím, Telefonszám

 • A Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. hírlevelére történő feliratkozás önkéntes, melynek során elegendő az érintett hozzájárulása és szándéka alapján az email címet megadni

A Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. adatkezelésének jogalapja:

 • Utazási szerződés megkötése illetve foglalás teljesítése esetén kötelezően megadandó adatok tekintetében az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) kormányrendelet.
  • Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év
 • Hírlevélre történő feliratkozás tekintetében az érintettnek a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény 3. § szerinti önkéntes hozzájárulása.
  • Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Az Érintett a Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. részére történő adatszolgáltatással egyidejűleg megismeri a jelen Szabályzatot és bejelöli a Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. honlapján, hogy a Szabályzatot megismerte és az általa megadott adatok kezeléséhez, az utazási szerződés megkötéséhez szükséges mértékben azok belföldre illetve külföldre történő továbbításához hozzájárul.

Amennyiben az egyes oldalakon adatszolgáltatásra kérjük az érintetteket, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a folyamat sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

3. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

 1. Érintettek jogai

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A személyes adatok törlésére a fenti felsorolás alapján azonnal de legkésőbb a fenti események bármelyikének bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül sor kerül. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést. Közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel az alábbi módokon:

 • Levélben: Time 2 Travel Utazási Iroda Bt  Cím: 1131 Budapest, Kucsma u 41-43 4/2
 • E-mailben: info@time2travel.hu

Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők:

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
 • telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
 • weboldal: www.naih.hu.

A Time 2 Travel Utazási Iroda Bt. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Szabályzatot, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

Budapest, 2018. május 20.

még töltünk