Általános Szerződési Feltételek

TIME 2 TRAVEL Utazási Iroda Bt. (székhely: 1131 Budapest,Kucsma u 41-43. Adószám: 25123311-2-41 Cégjegyzékszám: 01-06-788896, Engedélyszám: U-001607 ) az Internetes weboldalain (online, email  megrendelés) az alábbi Utazás Megrendelésre Szóló Szerződést köti a vele utazni kívánó Utassal, aki a weboldalon keresztül utazás megrendelést küld.

I. Általános feltételek

Online, e-mailen az utazás megrendeléskor az Megrendelő nem tudja elküldeni a megrendelését mielőtt az alábbiakat nem olvasta illetve nem fogadta volna el.  Jelen szerződés a Megrendelő (Utas) részéről történő elfogadással jön létre. Az utazás megrendelésének elküldése lehetetlen anélkül, hogy a megrendelő a kis négyzetben nem jelölné be az elfogadást, bejelölés nélkül a biztonsági rendszer nem engedi elküldeni a megrendelőlapot. A megrendelés elküldése után az iroda úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeztek.  A két fél egybehangzó joghatás kiváltására irányuló akarat-kijelentései alapján az alábbi szerződés jön létre.

A Partner Kft által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) és az utazásszervező, valamint utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve az ezen általános utazási feltételekben foglaltak az irányadóak.

A Time2Travel Utazási Iroda Bt. (továbbiakban T2T Bt.) honlapján lévő utazási ajánlatok a vele partneri viszonyban álló utazásszervező utazási irodák (továbbiakban Utazási Iroda) utazási ajánlatai. Az utazásokat a T2T Bt. honlapjára az utazásszervezők zárt számítógépes rendszerben lévő, ügynevezett XML technológiával töltik fel, a részvételi díjak, külön fizetendő díjak, indulási időpontok megváltoztatására a T2T Bt.-nek. nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért az utazásszervezők és nem a T2T Bt. a felelős.  Az XML adatokért való felelősségről az utazásszervező Utazási Iroda és a T2T Bt. szerződést kötött.

A honlapon feltüntetett árak, részvételi díjak nem tekinthetőek nyilvános ajánlattételnek.

Az oldalon elérhető információk rendszeresen változnak, frissülnek, ezért legjobb szándékaink ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített információk hibákat vagy pontatlanságokat tartalmaznak, ezért a T2T Bt. fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére. A T2T Bt. az oldalakon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal.  A helyes fizetendő részvételi díj az Utazási Iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

T2T Bt. által közvetített utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeket kizárólag az ezekkel kapcsolatos szerződések (pl. Utazási Szerződés) határozzák meg. Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező Utazási Iroda között a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az Utas által az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

A T2T Bt. Utazási Iroda a konkrét utazásra szóló utazásszervező Utazási Iroda Utazási Szerződését a megrendelőnek aláírásra megküldi.  Az utazási szerződést előzetesen a T2T Bt. képviselője az utazásszervező Utazási Iroda nevében aláírja. Az utazási szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a Megrendelő a T2T Bt-nek.

A konkrét utazásra szóló utazási szerződés az Utas és az Utazásszervező Utazási Iroda között jön létre, a T2T Bt. az ügyletben, mint közvetítő vesz részt.

II. Megrendelés elutasítása

A T2T Bt. fenntartja magának a jogot az  online megrendelés elutasítására, különösen ha a kiválasztott és megrendelt utazásra elfogyott a hely. A megrendelő hamis vagy hiányos adatott közölt a megrendelőjében. A megrendelő korábban olyan megrendelést küldött, amit az opciós határidőben nem fizetett ki és az opciós határidőn belül nem töröltetett. A megrendelő több megrendelőt küld el, ezáltal komolytalan a megrendelő szándéka.  A Megrendelő az utazás megrendeléseket azzal a tudattal küldi el, hogy az utazást ténylegesen nem rendeli meg.

III. 3. félnek történő megrendelés

Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

IV. Lekérésre vonatkozó előírás

Némely utazást először az Utazási Iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni (külföldi hotel és hasonlók). Ilyen esetben a  T2T Bt.  jogosult a Megrendelőtől az adott Utazási Iroda feltételei szerinti részvételi díjat bekérni, még a foglalást megelőzően, a lekérési díj összege az utazás összegének 100%-a is lehet. Ez az összeg a foglalás véglegesítésekor válik kötelező erejűvé, és érvényesek rá az utazási iroda kártérítési és költségtérítési feltételei. Sikertelen foglalás esetén a Megrendelő által megfizetett lekérési díj teljes összege visszatérítendő a Megrendelő részére.

V. Fizetési feltételek

Az Utas a megrendelés elküldésével egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének időpontjáig. (Opciós határidő). Online megrendelés esetén az utat (amennyiben foglalható az út és van szabad hely) iroda bizonyos határidőig elteszi az utasnak. Erről a határidőről egy válasz E-mailben értesíti az utast. Ezt nevezzük opciós foglalásnak illetve határidőnek. Amennyiben az Utas (Megrendelő) az előleget illetve a teljes részvételi díjat az opciós határidőn belül nem fizeti meg, a T2T Bt. a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és ezzel egyidejűleg a megrendelővel szemben igényt tart a felesleges foglalás miatt felmerült költségek megtérítésére (telefon költség, fax, árajánlat készítés, foglaláskészítés, munkadíjak stb.) ami egyszeri 10.000,-Ft, azaz tízezer forint.

A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30-35. nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a T2T Bt. külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Az irodával előre írásban egyeztetett pár napos késedelmes fizetés egyéni méltányosságból elbírálható (ügyvezető írásos visszaigazolásával), de a T2T Bt.-nek joga van extra költség kiszabására a felmerült késedelmi fizetéssel kapcsolatos ügyintzésé miatt.  Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 35 nappal kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával vagy Interneten történő foglaláskor elfogadással, egyidejűleg megfizetni.

VI. A Megrendelő utas jogai és kötelezettségei

A Megrendelő kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a T2T Bt. útmutatásai alapján. A Megrendelő utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után írásban kell közölni az utazásszervező utazási iroda helyi képviselőjének. Utólagos reklamációkat nem veszünk figyelembe.

A Megrendelő utas köteles a repülőtéri találkozó időpontját, amely az indulás előtt 2 órában van meghatározva, az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.

VII. Lemondási feltételek

A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt az utazásszervező iroda a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az Utazási Iroda az utassal írásban közli.

A hatályos jogszabályok szerint gazdasági társaság ingyenesen nem végezhet munkát, ezért az Utazási Irodának történt bánatpénz kifizetésén felül útlemondáskor a T2T Bt. minden esetben, - lemondási időkorlát és indok , (amely lehet akár utazásképtelenség is) nélkül- jogosult az ügynöki díjra, amit az utazásszervező számára kedvezményként nyújt,de minimum 5.000.-/fő összegben kerül meghatározásra. Útlemondás esetén utas felé ezt az összeget (ügynöki díj) akként érvényesíti az iroda, hogy a visszautalandó összegből ezt levonja.

Útlemondás különösen a szálloda változtatás, az időpont módosítás, valamint bármely Utas visszalépése az utazástól vagy amit az Utazási Iroda Utazási Szerződése annak minősít.

VIII. Módosítási feltételek

Az utazás előtti 35. napig, vagy azt megelőző napokon az Utas által kezdeményezett bármely módosítás (pl: név-, szálloda-, időpont- változtatás, ideértve az ugyanazon nap másik járatára való módosítást is) esetében 15.000,- Ft/fő módosítási költségtérítést kell fizetni vagy az Utazási iroda által előírt díjat.

Az utazás előtti 35 napon belül szálloda- vagy időpont-módosítás esetén az Általános Lemondási Feltételek lépnek életbe. 

IX. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. A repülős utazások esetében a konzuli oldalon előírt érvényességgel kell rendelkezniük az útiokmányoknak.

Az utazási szerződést, a megkötött biztosítások szabályzatait, a katalógusban található fontos információkat, az utazási csomagra vonatkozó részletes tájékoztatást, valamint a hibajegyzéket megismertem, átvettem és az azokban foglaltakat magamra (az általam képviselt személyre) nézve kötelezőnek fogadom.